Ѕид

15.02.2017 10:54
Ѕид

 

За песната:

Се запрашав од што би требало да биде направен Ѕидот? Бидејќи сум поетеса, работам со слики и симболи. Самиот Ѕид е симбол. Но јас сум и ликовна уметница, па сакам да видам. Ѕид од камиони во кои се подготвува и продава taco, ѕид од соларни панели. Смешен, утилитарен, инвентивен. И слоеви од пораки. Што може да биде послободно од сончевата светлина и обновливата енергија како спротивност на милионите долари потрошени за изградба на ѕидот? Или од taco, мешавина од култури која ги храни луѓето. Некои слики ги зедов од постовите на социјалните мрежи, на пример соларните панели и Лего, за да се поврзам со тековните настани. Во песната ги втиснав и своите идеи. Поради тие техники се чини дека песната одекнува со гласовите на многу луѓе.

Anita Endrezze (Jaki)

 

Ѕид

Направете ѕид од saguaro кактусот,
од пеперуги и од коските
на настраданите
в пустина. Ѕид од износени чевли,
празни шишиња за вода, врзопи божиќен цвет.
Изградете го од позлатени или криви
огледала, некои да го видат своето вистинско лице.
Изградете ѕид од кружни врати
или abuelas, старамајките што ја помнат револуцијата.
Нек биде висок ко сонце, јак ко текила.
Од шеќерни черепи. Од керпич или духови.
Од лего коцки или меуреста фолија.
Ѕид од раце што држат раце,
од плетенки измешана коса
на разни жени, од разни земји.
Ѕид направен од Берлин. Ѕид направен за тунелирање.
Прекрасен ѕид од taco камиони.
Ѕид од неми ѕвезди и мигрантски песни.
Тој ѕид од соларни панели и света светлина,
панели од збиени chitos-и,
а на врвот не бодликава жица туку изртено семе
од авокадо, тие ацтечки тестиси.
Ѕид што Нас нè држи внатре а Нив надвор.
Ќе има лица и отчукувања на срце.
Неговите сништа ќе бидат терористи. Тој ѕид ќе раздвојува
градови, домови, планини,
небото по кое летаат авиони
што можеби носат илегални патници.
Сите ќе ги превртиме паричниците
за да го платиме. Нека биде изграден
од guacamolа, да направиме голема улична журка.
Малтерисајте го со xocoatl, чоколада. Изградете го од завивањето на којотите
и од топотот на дивите коњи по тексашките рамнини,
од сеќавањата
на колибри воините и исцелителите на народот Taino.
Нека биде густ како крвта што со векови
се мешала, како la vida. Ископајте му длабоки темели.
Направете олтар од 2000 милји, осветлен со жртвени свеќи
за оние кои преминале на другата страна
и ја бранеле слободата под американско знаме
и нагрнете го со мексиканските ешарпи, rebozos,
и со слатка трева.
Направете го од кружни прозорци:
ветрот ќе нè испрашува,
реките ќе нè судат оти тие знаат како се раздвојува
и разделува за да се стане цел.
Нека Ѕидот го отвори Pink Floyd.
Нека бившиот presidente Vicente Fox на ѕидот му покаже среден прст.
Перо Којотот ќе се зачука во него
и ќе преживее долго откако историјата ќе нè заборави.
Пчелите во него ќе ги најдат шуплините издлабени од песок и ќе ги наполнат
со мед. Хероинот ќе го прелее со крв.
Но ќе биде тоа прекрасен ѕид. Огромен ѕид.
Не заборавете да поставите врата обрасната со ружи во Ногалес,
каде што мојата баба преминала на другата страна,
со пиштоли на колковите. Претворете го во галерија од графити,
во уточиште за топките од сув пиреј,
во граница од приказни кои веќе сите ги знаеме наизуст.

За авторката:

Анита Андрезе (Anita Endrezze) потекнува од американското староседечко (Jaki) и од европско наследство. Објавила десет книги и застапена е во многу книжевни магазини и антологии.
Нејзината најнова книга Илјада гранки (A Thousand Branches, Red Bird Press) ја сочинуваат песни и илустрации. Книгата Пеперугава Месечина (Butterfly Moon) ја објави University of Arizona Press. Ја доби наградата Governor’s Writers за државата Вашингтон, како и други. На универзитетот Eastern Washington стекна master по уметност. Изложувала на меѓународни изложби. Еден од нејзините проекти е групната променлива книга, која може да се види во музејот Смитсонијан. Нејзината следна изложба ќе биде отворена во Сиетл, во февруари. Тоа е тимска работа за Дон Кихот и миграциите.
Има секундарна прогресивна мултипл склероза и главно не излегува од дома. Повеќе информации можете да најдете на нејзината веб страница.

 

The Wall

Build a wall of saguaros,
butterflies, and bones
of those who perished
in the desert. A wall of worn shoes,
dry water bottles, poinsettias.
Construct it of gilded or crazy house
mirrors so some can see their true faces.
Build a wall of revolving doors
or revolutionary abuelas.
Make it as high as the sun, strong as tequila.
Boulders of sugar skulls. Adobe or ghosts.
A Lego wall or bubble wrap. A wall of hands
holding hands, hair braided from one woman
to another, one country to another.
A wall made of Berlin. A wall made for tunneling.
A beautiful wall of taco trucks.
A wall of silent stars and migratory songs.
This wall of solar panels and holy light,
panels of compressed cheetos,
topped not by barbed wire but sprouting
avocado seeds, those Aztec testicles.
A wall to keep Us in and Them out.
It will have faces and heartbeats.
Dreams will be terrorists. The Wall will divide
towns, homes, mountains,
the sky that airplanes fly through
with their potential illegals.
Our wallets will be on life support
to pay for it. Let it be built
of guacamole so we can have a bigly block party.
Mortar it with xocoatl, chocolate. Build it from coyote howls
and wild horses drumming across the plains of Texas,
from the memories
of hummingbird warriors and healers.
Stack it thick as blood, which has mingled
for centuries, la vida. Dig the foundation deep.
Create a 2,000 mile altar, lit with votive candles
for those who have crossed over
defending freedom under spangled stars
and drape it with rebozos,
and sweet grass.
Make it from two way windows:
the wind will interrogate us,
the rivers will judge us, for they know how to separate
and divide to become whole.
Pink Floyd will inaugurate it.
Ex-Presidente Fox will give it the middle finger salute.
Wiley Coyote will run headlong into it,
and survive long after history forgets us.
Bees will find sand-scoured holes and fill it
with honey. Heroin will cover it in blood.
But it will be a beautiful wall. A huge wall.
Remember to put a rose-strewn doorway in Nogales
where my grandmother crossed over,
pistols on her hips. Make it a gallery of graffiti art,
a refuge for tumbleweeds,
a border of stories we already know by heart.

Превод: П. В.
Извор: Peščanik.net, 12.02.2017.
Фотографии: Kate Fichard

Слични содржини

ОкоБоли главаВицФото