Македонија стагнира во борбата со корупцијата

17.08.2018 01:46
Македонија стагнира во борбата со корупцијата

Македонија стагнира во борбата против корупцијата.
Во март 2014 година, во рамки на четвртиот евалуациски циклус, ГРЕКО даде 19 препораки за превенција на корупција кај членовите на парламентот, судиите и обвинителите.

Во двата извештаи од 2016 година и 2018 година, ГРЕКО (Група на држави против корупција, дел од Советот на Европа, Македонија е членка на ГРЕКО од 2000 година) констатира дека државата не успева да ги исполни препораките.

Извор: Рефлектор