Светот како пепељара

12.03.2021 17:32

Прееска, возејќи точак, ми пролета еден пикавец, фрлен од зградата крај која минував. За малку ќе ме погодеше.

Некои луѓе го разбираат светот/градот/околината како една голема пепељара.

Костадин Шурбановски, Фејсбук, 04.03.21.