Бомбастично и одвратно#8: „Че ти купам ладало од Кина“

21.04.2015 13:03
Бомбастично и одвратно#8: „„Че ти купам ладало од Кина“

Препорачливо да се гледа со песната:
Ладало за Вас од traykoff G

Графички приказ: Небојша Гелевски