Неред и гротеска

03.03.2010 10:45
nered-i-groteska.jpg

интервју со Ана Ивановска, архитект

Младата архитектка и асистентка на Архитектонскиот факултет во Скопје Ана Ивановска пред две недели недели магистрираше на овој факултет, во „најжешкиот“ период во земјава, кога го фати пикот на дебати, расправи и анализи на проектот „Скопје 2014“. Ивановска магистрираше со трудот „Утврдување методи и постапки за заштита на објекти од периодот на Модерната во Република Македонија преку примерот на основното училиште Јохан Хајних Песталоци во Скопје“. Таа е асистент на Институтот за историја на архитектура и уметност на стар, среден и нов век, современа архитектура и уметност, како и на група предмети за заштита на градителското наследство. Добитник е на Инженерски прстен за најдобар дипломиран студент во 2002 година. Член е на неформална група на млади архитекти, кои досега само во цртежи имаат предлози за модерен изглед на Скопје, но не и во пракса. Вели дека тие можеби и никогаш нема да доживеат да бидат изградени (награден, но никогаш реализиран проект е надградбата на трет кат на Градскиот трговски центар во Скопје). Како млад архитект, Скопје го гледа низ призма на нејзиното време, односно преку објектите кои постоеле и постојат колку што таа постои и не сака да ја „меша“ нејзината меморија за Скопје со меморијата за градот на нејзината мајка, на нејзината баба, а уште помалку на период од пред век и половина.

- Предизвикавте голем интерес со Вашата теза бидејќи ја браневте во време кога сите дебатираат за „Скопје 2014“. Магистриравте на заштита на објектите од модерната. Дали може да ни објасните што точно подразбира таа?

Идејата за овој труд лежи во архитектонските случувања кај нас, во еден не така кус период, во нашиот однос кон изградената средина општо, а особено во односот (попрецизно, немањето однос) кон објектите од Модерната, кои опстојуваат во состојба на постојана агресија, на крајна нечувствителност кон изграденото и се вон каква било размисла за стручно и научно вреднување. Во период од 40 до безмалку 80 години од нивната изградба, речиси без исклучок овие објекти се наоѓаат во ранлива фаза и имаат потреба од сериозни интервенции кои кај нас се главно стихијни, без стратегија и без претходно детално истражување, во таа смисла - нестручни, деструктивни и штетни по објектот.

Освен поради внатрешните причини за загрозеност (стареење на материјалот, потреба за обнова и слично) тие уште се и предмет на јавно недопаѓање. Феноменот на транзицијата кој ги зафати постсоцијалистичките земји, вклучително и Македонија, меѓу другото се манифестираше и со обид да се пребрише и негира се’ што историски и материјално може да реферира кон претходниот политички систем... (што не е исклучиво македонски феномен... истите симптоми може да се препознаат и во другите постсоцијалистички земји). Во оваа актуелна потрага по некаков квази идентитет, во време на нагласена тенденција кон историцизам и препокривање на градското ткиво кое генерално датира од 60-тите и 70-тите, со уфрлање на објекти со историски интерпретации се чини дека објектите од Модерната никогаш не биле позагрозени.

- Посочувате и дека објектите од Модерната треба и мора да се одржуваат, но не и да бидат споменици на културата. Зошто?

Интересот за Модерната и нејзиното превреднување е глобален тренд. Архитектурата на Модерната која ја обележува архитектонската мисла во поголемиот дел од 20 век е веќе прифатена како културна традиција и вреднувана поради квалитативниот скок кој го воведува на општествено-економски план, на полето на технологија и стандардизација, на функционален и естетски план. Најдобрите примери на Модерната се антологиски објекти во кои овие полиња на значење се преклопуваат. Постоењето вакви исклучителни објекти во светски рамки го отвора процесот на препознавање и вреднување со цел да се сочува автентичноста и идејата вградена во нив. Архитектурата на Модерната и нејзиниот третман веќе дваесетина години е во фокусот на најрелевантните институции за заштита на историско наследство на глобално ниво (UNESCO, ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), DOCOMOMO (International Comitee for Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhood of the Modern Movement).

Кога веќе не сме во можност да ги креираме, добро е барем да сме информирани и да ги следиме и прифатиме ваквите светски движења.


Поважно е она што Скопје го добило по земјотресот


- Ја застапувате тезата дека на архитектурата на Скопје треба посебно да се гледа во периодот по земјотресот, а не претходно, односно треба да се постави суштинското прашање што Скопје има добиено после земјотресот. Што подразбирате под ова?

За голем број жители на Скопје, периодот на 60-тите сеуште има директна автобиографска вредност и е дел од текстурата на нивните животи. Во таа смисла, настаните поврзани со самиот земјотрес и сите активности за обнова кои следат имаат посебна историска и мемориска вредност. Она што засекогаш останува во меморијата на жителите на Скопје е сликата на срушениот град. Оттогаш наваму, постојано и со носталгија се оживува меморијата и (делумно) се идеализира сликата за она што земјотресот неповратно го однел со себе, пред се’ имајќи ги на ум неколкуте најрепрезентативни објекти за кои општата јавност се чини нема дилема дека претставуваат вредно архитектонско наследство (Офицерскиот дом - Баумгартен (1929-1963), во моментот на рушење стар 34 год., Народниот театар - Букавац (1921/7-1963), стар 36 год, Народната банка - Несторовиќ (1927 - 1963), стара 36 год.)
Немам за цел да ги обезвреднувам овие објекти, само сакам да нагласам дека денес, по период од речиси 50 години (период сосема доволен за објективност во вреднувањето), се чини праведно да се отвори прашањето за вредноста на она што како директна последица на земјотресот е создадено во Скопје. Ургентноста на состојбата по земјотресот и специфичниот феномен на брза изградба може да се спореди со состојбата по Втората светска војна во многу европски градови, по потребата од рационални решенија, употребата на индустриски произведени елементи и економични методи на градба. Овој момент ја активира светската јавност во дотогаш незапамтени размери. Квантитативната обнова на градот му носи и значителен број квалитетни објекти, сосема во чекор со современите архитектонски пракси на своето време.

- Како млад архитект, какви решенија нудите за објектите кои се интерес на Вашата теза?

Тезата не нуди готови решенија... таа има за цел да отвори прашање за една архитектура која е надвор од перцепцијата во моментов, а која на глобално ниво се разгледува веќе подолг период. Многу е опасно во архитектурата (подеднакво во проектирањето на нови како и во третманот на веќе изградени објекти) да се нудат однапред одредени и готови решенија. И проектирањето и заштитата имаат своја востановена методологија, со свои принципи, постапки и редослед, но секој објект е проблем за себе и како таков треба да се третира, да му се пристапи сериозно и истражувачки. Само на тој начин може да се дојде до квалитетно решение.

- Во Вашата теза се осврнувате на објектите градени во периодот помеѓу 20-те и 70-те години на 20 век и велите дека обичните граѓани не ги забележуваат низ Скопје иако ги има. Може ли да посочите некои такви објекти, зошто луѓето не ги забележуваат и со какво значење се тие објекти за Скопје?

Неможноста општата јавност да ги препознае „од прва“ овие објекти како вредност воопшто не изненадува. Посебната, автономна естетика на Модерната, чистотата на нејзиниот израз, степенот на апстракција и материјалноста соодветна на тогаш новото, индустриско време ја прават оваа архитектура „недопадлива“. Прочистена од непотребна декоративност и сведена на совршена функционалност, човекомерна по својата природа, оваа архитектура е лишена од монументалноста и репрезентативноста која вообичаено очекуваме да ја препознаеме кај еден културно-историски споменик. Модерната архитектура е своевидна критика на контекстот во кој е настаната, а кој на почетокот на 20 век е заглавен во академизам и еклектицизам. Таа постојните формални и естетски вредности ги заменува со нови интелектуални и уметнички вредности. Дури и најзначајните примери на оваа архитектура, повеќеслојни во своето значење, е тешко или невозможно на прв поглед да се препознаат како вредност, особено од некој кој е архитектонски неедуциран. Меѓутоа, архитектурата во таа смисла не е осамен случај. И во литературата и во музиката и во филмот, во сите уметности всушност, неедуцираната јавност е склона да посегне прво кон допадливото. Затоа и постојат музички, филмски, архитектонски критичари - за да укажат на вредностите и да едуцираат. Она што мене ме зачудува е недовербата на нашата јавност кон архитектонските историчари, теоретичари и критичари. Можеби грешам, но имам впечаток дека во другите уметности (ликовна уметност, филм, музика, литература...) постои поголема отвореност кон нови текови, додека свеста на јавноста за архитектурата се чини никако не може да се помести од прагот на 19 кон 20 век.

- Како пример за објект од Модерната, посебен акцент ставате на скопското основно училиште „Песталоци“. Зошто?

Целта на мојот труд беше воспоставената методологија за заштита на културно наследство да ја проверам врз еден конкретен објект (студија на случај), да ја согледам нејзината применливост и спецификите кога се аплицира врз објект од Модерната, со тоа воедно да биде и првиот чекор во создавање на долгорочна стратегија за овие објекти. Основното училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ беше избрано како еден исклучителен пример на Модерната во Скопје - објект кој има веднаш препознатливо повеќеслојно значење: (1) како симбол на светската солидарност за Скопје по земјотресот, настан кој засекогаш ќе биде дел од меморијата на неговите жители; (2) објект проектиран од познат архитект - Алфред Рот - кој поголем дел од својот живот посветил на истражување на нови концепти за училишни објекти соодветни за современите принципи на едукација кои токму Песталоци (еден од најпознатите педагози) ги поставува пред повеќе од 150 години, а сеуште се релевантни и денес; (3) објект кој има извонредно архитектонско решение кое во Македонија не е повторено, а уште помалку надминато; и (4) објект кој во конструктивна смисла е пионерски на глобално ниво и е швајцарски придонес на полето на асеизмичка градба.

- Тоа не е само пример од областа на архитектурата, туку е и едно од многуте училишта во земјава за кои нема пари за да се одржува така како што првично било замислено. Каде е пропустот?

Пропустот лежи во нашата генерална негрижа кон изграденото и во погрешното верување дека новите објекти се бесконечно трајни и не им треба тековна грижа. Некако типично за нас е да се дозволи нештото да се руинира до степен на неупотребливост, па потоа да треба огромна инвестиција за да се врати назад во добра состојба. Притоа не мислам на мојот конкретен пример, туку на многу други објекти кои имаат слична и полоша судбина. Основното училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“ во таа смисла е позитивен пример. Наспроти недостатокот на средства, неговата управа во текот на целото работење на објектот (во 2009 год. училиштето ја прославуваше својата 40-годишнина) е свесна за неговата вредност и вложува максимални напори да ја сочува автентичната состојба.

- Велите дека не само Македонија сака да заборави на социјалистичкиот систем преточен во постоечката архитектура која сака да ја избрише таа естетика. Кои се другите земји кои сакаат да стават нова фасада на постоечките објекти и зошто се прави тоа?

Постсоцијалистичката транзиција е феномен кој не ја зафати само Македонија. Различните земји од соседството на различен начин реагираат на ваквата состојба која главно се манифестира со неформална и често нелегална градежна активност, со импровизирана архитектура во која честопати и не учествува архитект, со потрага по нова естетика која по секоја цена треба да биде различна од онаа што се поистоветуваше со претходниот систем. Сведоци сме на еден општ пад на вредностите, на културата и на едукацијата. Ваквата состојба се одразува и во уредувањето на просторот. Европа веќе ја истражува оваа архитектура како своевиден феномен. Токму минатата година, прво во Базел, а потоа и во Архитектонскиот центар во Виена беше поставена изложба и одржана конференција под наслов „Балканологија“ на која се дискутираше овој феномен. Во една ваква средина ,извонредната архитектура на поранешните југословенски простори од 60-тите и 70-тите години е спротивставена на новите, тековни случувања.

- Која е меморијата на/за Скопје?

Зависно за чија меморија станува збор. Мојата меморија за Скопје е различна од таа на мојата мајка и различна од таа на мојата баба. Баба ми одела на матине во офицерски дом... мајка ми низ магла се сеќава на овие објекти, во театарот дали неколку пати стигнала да влезе... Мојата меморија е врзана за чевлички од Градски трговски центар и панцеротата од „Жито Лукс“ после тоа... за црвеното капутче од Стоковна и слончињата на паричка пред неа... за мене првата изведба на Лебедово езеро во „Опера и балет“ по што очајно сакав да станам балерина и возбудата од светлата на подот во тесниот коридор пред да се влезе во салата... Моја меморија е гимназијата „Никола Карев“.Тоа е моето Скопје. Секаков обид да се изгради нешто ново, а воедно „постаро“ од она што веќе постои за мене е лага и не можам да сфатам како мојата генерација може да се помири со тоа. Тажно е да се живее во желбата да се биде некој друг.

 

Апсурдно враќање во минатото

- Вие сте дел од неформална група на млади архитекти. Што мислите за проектот „Скопје 2014“?

Пак ќе речам... тажно е да се живее со желбата да се биде некој друг. Враќање 100-150 години назад, во времето на некритична еклектична употреба на разни стилови за мене денес е апсурдно. Скопје одеднаш се повикува на европските градови, но не на европските градови денес, туку пред век и половина. Иритира тезата за воведување историја преку градење нови објекти со стари ликови, уште повеќе преку „преоблекување“ на веќе постоечките. Тоа создава една гротескна слика.

Не знам зошто се инсистира на воведување историја во Скопје, како Скопје досега да ја немаше. Мислам дека токму тоа е одлика на непознавање на сопствената историја, традиција и идентитет. Во таа смисла, би ја запрашала јавноста која го поддржува овој проект, кога последен пат го посетиле Скупи и дали воопшто знаат каде се наоѓа, дали знаат кога и зошто е изградено Калето, дали чуле воопшто во што е вредноста на фрескоживописот во Св. Пантелејмон во Нерези, дали некогаш ја загледале прекрасната декорација во Даут Пашин Амам, биле на концерт во Куршумли ан, или се спуштиле по скаличките на Св. Спас да го видат прекрасниот иконостас од 19 век. И тука ќе запрам со набројувањево кое може долго да трае. Тоа е историја од преку 2000 години која за жал пошироката македонска јавност речиси не ја познава. Токму главната одлика на овој град е напластеноста/наслоеноста на различни периоди со своите различни изрази. Тоа можеби создава фрагментирана слика за градот, но е сведоштво за континуитетот на неговото живеење и изграден доказ за тоа дека секое време ја остава својата трага, создава свој израз, своја архитектура. Не смееме да дозволиме денес да останеме безизразни и трагата која ќе ја оставиме да биде лузна врз градот.

- Како дел од таа група, имате ли Ваши идеи и проекти како треба да изгледа модерно Скопје?

Групата се вика SCArS (Skopje Contemporary Architecture Studio). Таа е неформална група, составена од млади луѓе. Нејзината борба е преку основниот архитектонски медиум за изразување - цртежот, да ги искаже ставовите во однос на архитектурата, во однос на тоа каква треба да биде архитектурата на Скопје денес... Не станува збор за некакви футуристички визии за иднината, туку пред се“ за конкурсни проекти работени за „овде и сега“, кои може да се изведат со нашите рудиментирани средства, емпатични кон веќе изградениот контекст. За жал, ова е сеуште архитектура на хартија. Овие конкурсни трудови, иако наградувани, веројатно никогаш нема да бидат изведени. Во таа смисла беше и организацијата на изложбата 100.000 м2 за Скопје на SCArS и бирото Архитектри, во ноември 2009 година, во Музејот на град Скопје - како соопштување на нашите лични ставови и моментни искуства формулирани како стручни предлози за една нова архитектонска, урбана, културна и социјална метрополизација на нашиот град!!!

- Колку како млади архитекти имате шанса Вие да ги кажете Вашите размислувања за некаков нов изглед на Скопје како метропола?

Секогаш постои начин да се искаже ставот, преку збор или уште подобро, преку цртеж. Вистинското прашање е колку таквиот став ќе наиде на одзив. Архитектонскиот конкурс, институција која до скоро беше во заборав, е вистинскиот начин младите архитекти да го искажат своето мислење во однос на архитектурата и да дадат свој придонес во реконструирањето на запуштената архитектонска култура.

Она што може да се проблематизира е на каков начин се спроведуваат овие конкурси, од нивното распишување, неретко самата постапка на оценување, се’ до логичниот завршен чин - градењето на наградените трудови.

- Што Вие би направиле поинаку?

Би настојувала секогаш да се инсистира на прогресивна мисла и квалитет. Современите концепти во архитектурата се единствената алатка со која може и треба да се делува врз градското ткиво.


3Д визуелизација во термин на мечето Ушко!?


- Во целата дебата околу новите архитектонски решенија за новиот изглед на нашата метропола, се добива впечаток како архитектите да се во дефанзива веќе подолг период, било да се работи за неформални групи, за претставници на Архитектонскиот факултет, било да се здруженија на архитекти. Што мислите, на што се должи тоа?

Ова е многу комплексно прашање. Веројатно се должи на целата оваа, во суштина не-транзициска состојба, на пореметениот систем на вредности, на општата апатија која ги има зафатено интелектуалците, на недостигот од критична маса, но секако и на ниското културно ниво и на односот кон оваа професија. Реакции има, можеби не на ниво на институции, иако лично сметам дека и институциите треба да застанат и излезат со јасен став бидејќи се клучни во професијата. За жал, и постојните реакции знаат да бидат погрешно толкувани и припишани на различни видови на инструирање.

- Јавноста е поделена околу проектот „Скопје 2014“. Што мислите, колку јавноста е свесна за тоа што се планира да се прави и што треба за да се добие конструктивна дебата?

Сметам дека дискусијата околу целото ова прашање се води во погрешен правец, па се сведе на тоа јавноста, сосема површно, да лицитира дали „и’ се допаѓа“ ликот на „новиот“ град или не. Не се работи за чисто прашање на естетика и допадливост на новата архитектонска кулиса што се заговара. Велам кулиса бидејќи на никаков начин не е поврзана со она што е зад неа. Тука се прескокнаа многу чекори кои се востановени во пракса - план, модел/макета на делот од градот, јавна расправа, усвојување. 3Д визуелизацијата презентирана во термин за мечето Ушко не е начин на презентација на архитектонски проект. Архитектурата е позадина врз која се одвива нашиот живот, средина во која се случуваат секојдневните искуства и во таа смисла голема е одговорноста кога се носи одлука за зафат од олку сериозен обем. Ваквата улога на архитектурата бара одговорност и од граѓаните, бара општество кое е информирано за вредностите и квалитетот. Не сум убедена дека тоа е сфатено. Сосема друго прашање е исправноста на воведување една ваква естетика во 21 век. Вистинската архитектура отсекогаш достигнувала убавина врз основа на рационална мисла. Архитектурата се заснова на ред. За жал, овде тоа не е случај.

- Се планира да се сменат и фасадите на објекти околу плоштадот кои се заштитени и се објекти од културно значење. Дали и тие објекти се во интерес на Вашето истражување?

Моето истражување се однесуваше на генералните насоки и методологијата за заштита врз само еден конкретен пример, а тоа е објектот на осмолетката „Јохан Хајнрих Песталоци“ во Скопје. Истражувањето беше со цел да биде апликативно и да може да послужи како модел и за други објекти. Што се однесува до менување на фасадите на постојните објекти околу плоштадот, сметам дека е крајно несериозно и недозволиво да се изведе еден таков зафат врз основа на нечија произволна проценка. Во светот постои професионална етика и авторство. Ако не грешам, и кај нас се залагаме за авторство - притоа тоа не треба да се однесува само на музички ЦД-а или пиратски софтвер... прашањето за авторство подеднакво треба да се однесува и на нечие архитектонско творештво.

- Ако сега се прави обид да „се избрише“ архитектурата од претходниот систем, условно кажано, утре на некого може да му текне да „ја избрише“ планираната архитектура и така во недоглед. Кој треба да ја постави матрицата и визијата за тоа како Скопје треба да изгледа „вечно“?

Погрешно е да веруваме дека може да се постави визија за тоа како ќе изгледа градот вечно. Светот се менува со таков чекор што тешко може да се донесе едно такво предвидување. Единствено што е трајно и вечно е промената. Она кон што треба да се стремиме е да се ослободи мислата, а она што се создава да биде одговор на своето време, да биде соодветно на облеката што ја носиме, телефоните со кои зборуваме, автомобилите што ги возиме. Не смее да се заборави дека она што денес љубоморно го чуваме како традиција и историја своевремено било врвното техничко и технолошко остварување. Во однос на пребришувањето... Архитектурата на Модерната и повоениот период во многу земји, а кај нас периодот по земјотресот во Скопје, многу често се обвинува за прекин со традицијата и обид за пребришување на нешто во име на нешто друго, ново и подобро. Денес сме сведоци на обид за едно ново пребришување - во случајот на Скопје, којзнае кое по ред.

Ана Ивановска е асистент на Архитектонскиот факултет во Скопје

Слики: Shay Kun

Текстот е објавен во „Фокус“, 19.02.10

 Браво Ана!

 Браво Ана!

Bravo, skroz kriticki, no so

Bravo, skroz kriticki, no so mnogu argumenti! Za sekoja pofalba!
Steta sto i da go procitaat, nepismenite seljaci so se narekuvaat arhitekti, nema da razberat ni pola od napisanovo... Zatoa i nikoj ziv, ne moze da im objasni zosto "ne na Skopje 2014"!
 

Да , размислувања што се и за

Да , размислувања што се и за очекување од повеќето свесни млади архитекти , мене што ми пречи во овој пост е недостатокот на тие конкретни решенија за кои што зборува авторот. Зошто наместо видувања на нашите прогресивни архитекти има некој арт којшто ништо не зборува за темата. Жално е што оние кои што се против "Скопје 2014" многу малку работат на тоа да промовираат конкретни решенија кои што директно одат против сегашниот план. Упорно се тврди дека е невкусно, а како да не сфаќаат дека за да победат во своите барања, сепак треба да го убедат народот, а гротото од народот за жал за сега не може да види контра предлог на она што го нуди сегашната влада и повеќето го следат размислувањето "Абе поарно е да се гради отколку да не се гради" и рационализации од стилот "овие претходните само крадеа, овие барем градат". Јас ги повикувам сите оние кои што се сметаат за способни да направат некаква промена по оваа прашање, да излезат со конкретни решенија и добро формулирани (слично на текстот) причини, зошто не го сакаат проектот 2014 и зошто и обичниот граѓанин, оној не -архитектот, не треба да го подржува проектот. Да бидеме на јасно, Груевски популистички владее, и потезите што ги влече се резултат на неговото одмерување колку тој потег ќе му донесе поени кај народот, ако се створи доволно критична маса која ќе излезе со конкретни решенија многу полесно ќе се смени и неговиот став за проектот. Но, таква маса тешко дека ќе се створи со објавување крајно неозбилни карикатури од слики (како што првично уредникот на оваа издание реши да направи, слики од годзила и пирамиди), туку со повеќе вакви текстови кон кои што би се придодале озбилни визуелни решенија за изгледот на Скопје.
 

Лејзивлад, вашето писмо, зад

Лејзивлад, вашето писмо, зад измамничката фасада на конструктивност, нуди цели депонии демагогија! Тотално ги извртувате сите можни тези! И сосема наопачки ги гледате општествените односи, каде што оние на дното, што ги трпат лудилата на своите водачи, не само што треба да се воздржани, пристојни и послушни, туку треба и да бидат поголеми специјалисти (во сите можни области) од оние кои се избрани, од истиот тој народ, да бидат специјалисти!

Што очекувате, редакцијата на Окно (наместо да објавува слики што вам не ви се допаѓаат) од утре да почне да се занимава со урбанизам и градежништво?! А задутре со здравство?! Во спротивно, неаме право да критикуваме, зашто сме биле несериозни и неконструктивни?! Па логика налик на вашата, Лејзивлад, би изглеала демагошки и во среден век, а не денес!

Најсмешно е во вашата ужасна демагогија, толку типична за поддржувачите за најзебеганата (а истовремено најнеспособната) власт што ја задесила земјава последниве 50 години, што нејзе (самата лудачка власт, сосема посветена на градење потемкинови села и опустошување на се’ што не е нивната партија) вие сосем ја амнестирате од нејзината основна задача: демократски и цивилизирано да владее, носејќи најразумни одлуки во полза на што повеќе граѓани.

По вашата логика, Лејзивлад, нормално си е власта да ја прави оваа катастрофа, на сите полиња (капак на се’ е се’ поголемата недемократичност, од ден на ден, и се’ поголемото афирмирање на аргументите на силата); и нормално е оној што трпи, јебига, да ќути, освен ако не е способен да донесе урбанистички планови (или здравствена реформа итн.) која во една „чесна“ (аха, веруваме) „популистичка борба“ ќе го убеди народот дека урбанистичкиот хорор на црни Грујо баш и не е соодветен?! Јака логика!

Вашата слика на општеството и демократијата, lazyvlad (освен ако не потекнува од спинерските дувла на партијата, насочени кон ширење очај, резигнација и дефетизам, што на црни Грујо му овозможува мирно владеење), е поданичка и вазалска во најголема можна мера (ни ориенталните деспотии веќе не се мерка! народ пишти и се жали дури и во Иран, Турција, Египет!). Пола Загреб се дигна на нозе за узурпација на 20 метри јавен простор, а овде црни Грујо преорува цел центар, а за дозвола да се протестира или да се даде мислење човек треба да биде квалификуван или да поднесе барање во пет заверени примероци?!

Ради такви ко вас, Лејзивлад, спие скопскиот и македонскиот народ, речиси со векови, и мисли дека тоа е супер, дека така треба. Дека еден ден можеби од небо ќе паднат слободата и демократијата.

На крај, една информација за Окно: целата измината година целокупниот буџет со кој располагаше Окно (за колумнисти, уредници, хостинг, дизајн, се’ комплет) изнесуваше 10.000 евра. И објавивме околу 2000 прилози со тие пари. Грујо има 2,5 милијарди евра секоја година (а и повеќе, со можноста за кредити, глоби итн.). И, пак велам, ние во Окно треба да донесуваме конструктивни и разработени урбанистички и други планови?! Ил да замолкнеме?! Ми иде да вриштам кај живеам и со кого сум опкружен!!!

Колку што Скопје 2014

Колку што Скопје 2014 преставува одраз на кич, толку и авторските „дела“ на конкурсот за разгледници (на пр. пениси на кругче или она јадно „дело“ со циркуски елементи) беа израз на некреативност, медиокрититество и недостаток на духовитост.
 

10.000 evra ne e mnogu, no

10.000 evra ne e mnogu, no sepak bi mozelo da se ocekuva poveke avtorska rabota, namesto prenesuvanje naveke objaveni tekstovi od drugi vesnici i casopisi...glavno makedonski i srpski. ne se gleda mnogu rabota, zalam. ako sakate da postavite standardi, postavete gi so kvalitet. 

Ако мислите на фалусот од

Ако мислите на фалусот од разгледницата на Ивица Кондев, не се согласувам со вас, Ориѓански. По мое мислење, тоа е многу добро уметничко дело, едно од позначајните создадени во нашата земја последниве години (покрај, на пример, „Позлатената клозетска шолја“ оставена на улица „Македонија“ минатата година). Ради сплет на околности тоа дело не доби награда на нашиот конкурс, но, велам, станува збор за феноменална уметност (сеедно дал ја гледате строго „естетички“, или, ко Адорно, „естетско-политички“).

Но, какви се тие споредби?! Конкурс за разгледници се споредува со преорувањето на центарот на Скопје?! Луѓе, во ред ли сте?! Што е проблемот со скопјани и Македонци?! Можно ли е толку да сте одлепиле, еден значаен дел од вас, што поважно ви е дали сте добиле некакво наградиче на еден конкурс за разгледници (а уште поважно е, изглеа, на вашиот конкурент да му цркне кравата!) од тоа што власта во сопствената земја ви (ни) спроведува естетски и политички терор, кој не може да се промени со копчето на далечинскиот?!

Не ве разбирам, стварно. И стварно работава е за вриштење. (единствена утеха е што сите си велиме дека целава оваа коментаторска и интелектуална и етичка и естетска и политичка мизерија во која се давиме е дело на вечно дежурните, будни и со сендвич-дневница и ветување за договор-на-дело поткупени партиски војничиња стратешки распоредени по дувлата; а знаеме дека баш и не е така, барем еден мал дел од нас, дека иако глупоста и вулгарноста и бруталноста на вмровецот излегуваат од коритата /и поплавуваат/, исто така баздат до небо бедата, кукавичлакот и глупоста на невмровецот, т.е. на морето опортунисти и медиокритети).

За Окно, пак: не е точно дека само пренесуваме текстови од домашни и странски списанија. Цела година објавувавме повеќе десетици текстови на барем десетина ексклузивни автори на Окно (Ирена Цветковиќ, Ана Ангелова, Вуна, Копач, Летаргичан, Бојан Антиќ, Дарјан Раденковиќ, Вангел Башевски, Никола Гелевски итн.). Уште позасилено тоа ќе продолжиме да го правиме и во иднина!

 Значи пун ми је курац од

 Значи пун ми је курац од лигуши кои само лупаат напамет како навиени ленти. окно само пренесувало. само од српски и македонски. оф. па прочепкајте бе луѓе пред лупате по тастатура. еден од најсеопфатните и најбогати портали кој се појавил во мк просторот во последно време (и што е најжважно, не згасна). Па и да пренесува само, тоа што окно го пренесува е внимателно избрано, и не е за цицките на анџелина џоли. и седнале само гракаат, небаре окно го плаќаат од буџет за да ја оправи македонската кутлурна сцена, додека сите други треба слободно да спијат. мислам дајте луѓе, малку разум. не моеж и нема се да ви се допаѓа, ама доста со тој пристап на плукање и загушување на секој обид за малку покреативна расмисла и делување. ако умеете подобро покажете, ал не демотивирајте со негативно песимистички (и нималку додржани) ставови. стварно преку глава од македонскиот дефетизам. не се гледало работа па и жали, а седнал, коментира и своето време го посветува на неработниците, наместо да се фати за својата работа. јака логика, типична за македончето.

Браво Ана!

Браво Ана!

kolja, најпрвин би ве молел

kolja, најпрвин би ве молел да не ме преименувате, јас се потпишувам како lazyvlad, а не како лејзивлад, вашиот обид да ме преименувате комплетно одговара и на целта на вашиот пост, да го извртите малку она што сум го напишал, за цел да изгледа препознатливо , а сепак да кажува друго нешто. Сепак lazyvlad , не е Лејзивлад иако вам може ви се исти , како што сигурно ви е исто во вашата "просветлена" глава она што јас го реков и она што вие го изведовте како заклучок. Јас сум сигурен дека моите обиди да ја поправам вашата намерна грешка (се однесува на анализата) кај вас ќе поминат како Сизифов обид, но сепак, ете ќе се обидам бидејќи мислам дека меѓу вашите читатели сеуште има интелигентни умови кои што каков таков во оваа општество сеуште чуваат отворен ум.
<quote>" Тотално ги извртувате сите можни тези! И сосема наопачки ги гледате општествените односи, каде што оние на дното, што ги трпат лудилата на своите водачи, не само што треба да се воздржани, пристојни и послушни, туку треба и да бидат поголеми специјалисти (во сите можни области) од оние кои се избрани, од истиот тој народ, да бидат специјалисти!" </quote>
1. Не знам кои тоа тези јас ги извртев, колку што можев јас да забележам немаше никакви тези изнесено пред јас да напишам нешто, ниту пак ги дискутирав мислењата на авторот на текстот со чии што ставови , иако реткост за некој што пишува на окно, се согласувам. Ако "Тотално ги извртувате сите можни тези!" е некоја реченица која што ја користите кога немате добро смислен увод, тогаш е во ред, сите го користиме она кое што сме го научиле, но сепак, за жал ако тоа поминува кај повеќето ваши соговорници, кај мене не поминува, и бидете сигурни дека ќе ви замерам за секој збор што сте го употребиле несоодветно.
понатаму...
2."И сосема наопачки ги гледате општествените односи, каде што оние на дното, што ги трпат лудилата на своите водачи, не само што треба да се воздржани, пристојни и послушни, туку треба и да бидат поголеми специјалисти..."
Вашиот став дека погрешно ги гледам општествентие односи, го ценам, оти сепак тоа е став на човек кој што го оформил мислењето како резултат на искуството и животот кој што го довел до таа позиција. Веројатно сте некој идеалист кој што реалноста ја гледа исклучиво низ призмата на сопствените вредности и идеали и нормално не мора таа реалност да соодветствува со мојата, оти сите си живееме во свој филм. И сето тоа е во ред... само што никогаш не реков оние на дното да ги трпат лудилата на своите водачи, ниту да бидат воздржани, пристојни и послушни. Вие сте оној кој што ги превртува тезите господине kolja, јас напротив побарав од вас да бидете поконструктивни во процесот на битка против глупоста на нашите вождови, оти онака како што се имате поставено, а се имате поставено како последниот бедем на одбрана во оваа држава, бидејќи очигледно друга поконструктивна опозиција овде не постои, вие решивте да бидете оние кои што ќе се занимаваат со политика и ќе го бранат малечкиот човек. А тоа не го правите соодветно. За да го одбраните малечкиот човек, ќе треба да слегнете од вашиот Букефал и да почнете да го зборувате јазикот на малечкиот. А јазикот на малечкиот за жал во овие судни времиња за оваа држава Грујо многу поубаво го зборува од kolja. И наместо да ја прифатите пријателската критика (оти тоа беше пријателска критика) вие решивте да се оружате со придавки и да ми зборувате за демагогија.
Што всушност сакате вие, кој ви е крив вам? Народот ви е крив?
<quote>Пола Загреб се дигна на нозе за узурпација на 20 метри јавен простор</quote>
Оти народот во Македонија таков каков што е , (нема да изречувам кфаливикации овде, но низ вашите текстови точно се гледа што мислите за народот на кој што му припаѓате) го избрал вождот, а богами спроед збиднувањата што се случуваат околу Скопје 2014, (пред се тука зборувам за групите што се формираа по социјалните мрежи  како Facebook) истиот тој народ како да ја подржува авантурата наречена Скопје. И наместо, кога веќе сте решиле да ја играте играта на политичар, оти текстовите на Окно се исклучително политички, наместо да научите да ја играте играта, вие се маскирате со ставот "
ние сме препаметни и прекултурни за да ја играме вашата проста игра".
<quote>По вашата логика, Лејзивлад, нормално си е власта да ја прави оваа катастрофа, на сите полиња (капак на се’ е се’ поголемата недемократичност, од ден на ден, и се’ поголемото афирмирање на аргументите на силата); и нормално е оној што трпи, јебига, да ќути, освен ако не е способен да донесе урбанистички планови (или здравствена реформа итн.)</quote>
Искрено вие се однесувате како дете кое што не му одговара да има аут во фудбалот па сега левата страна од игралиштето ќе биде без аут.
Нормално дека не е нормално да трпи и дека е нормално да се побуни и тоа би требало да се случи ако има
1.народ што така мисли, што очигледно тука изостанува или 2.КОНСТРУКТИВНА И ПАМЕТНА опозиција која што ќе го поттикне народот.
Истото се случи и минатиот век кога тогаш инфантилниот господин Љубчо реши да си игра на држава без опозиција, што се случи тогаш? За водата е природно да ја заземе формата на садот во кој што е налеана, така и за власта е нормално да ја заземе секоја трошка слободен простор што ќе и се даде, а така е тука во оваа земја во која што не ви се живее, тука оние кои што се бават со култура се приморани да се бават со политика, а кога некој ќе им рече дека баш и не се добри во она што се обидуваат да го направат, ќе го направат демагог.
Во ред е, не ви чини народот, не ви чини власта, се надевам не ви чини ни опозицијата, ама аман престанете со саркастичните текстови кои што провејуваат низ окно и да почневте да се занимавате со некој поконструктивни текстови. Го читам копач и неговата Шехерезад, бравос, конструктивност до крај, NOT. И тамам кога мислев дека читам добар текст, сте го исполниле како некое ундерграунд тинејџерче со сликички што му се "cool". И решив да ви кажам оти тоа почнува да ми пречи.
Јас не барам да донесете урбанистички план.
Да ми ставевте некој сликички или барем видувања од она што го работи групата на авторот на текстот, ќе бев задоволен, ќе си речев "добро е, има луѓе во Македонија", ќе ве објавев на Facebook и среќен задоволен ќе чекав сите мои пријатели да речат "Добар текст".
Ама нема луѓе нели? Ви пречи што некој ќе го "украсува" Скопје со триумфални порти? Па кај се бе луѓе нашите архитекти кои што нешто работеле овие 20 години на Р.Македонија, па зарем нема некој текст , некој проект, некој цртеж, некоја идеа, кај се сите тие автори, еве јас налудничаво го кликам окно и барам...барам...
3.<quote>која во една „чесна“ (аха, веруваме) „популистичка борба“ ќе го убеди народот дека урбанистичкиот хорор на црни Грујо баш и не е соодветен?! Јака логика!</quote>
Па вие не сте од вчера на оваа планета, а сите оние што се тука од минатиот месец знаат дека "чесна популистичка борба" не постои, кој ве моли бе за чесна борба? Има само популистичка борба, не постои чесна популистичка борба, сето она што се случува за време на борбата се правила на играта. Да барате чесност во "популистичка борба" е како да барате од кошаркарите да не маваат тројки, оти ете вие баш и немате играчи соодветни за одбрана од тројкаши. Обејктивно гледано црни грујо на сите им држи часови од кошарка (бокс?) и колку и да не ми се допаѓаат неговите потези поради тоа што сум суштество со вкус, исто така сум и суштество што почитува добра тактика и за жал црни Грујо решил да го жртвува коњот(тоа сте вие,а и јас) за подобра позиција на шаховската табла. (или можеби се гледате како пешак).
Се надевам ви пречи и опозицијата, оти ако имате грам доблест , ќе ви пречи таа аморфна безврeдна маса на стари задрти некреативни суштества кои што да беа истресени на плочките од WC-то на студентскиот дом ќе беше најдобрата работа што може да и се случи на оваа држава. Сигурно ви пречи, оти да не ви пречеше немаше да решите да ја преземете целокупната опозициона битка на ваш грб. Но за жал исто како и оние што треба да се бават со политика, и вие тоа го правите неуспешно и инфантилно. И тоа е она што не чини
И јас ја разбирам вашата желба да крикнете и да спискате, кој не би , вие сте наводен уметник присилен да се бави со политика. Страшна работа. Ама наместо да крекате, обидете се да бидете поконструктивни и богами повешти.
Политиката е курва господине kolja и вие веќе подолго време се почесто ја посетувате таа госпоѓица, ако веќе си имате работа со курви, користете заштита.
 
 
 
 

Поддршка Lazyvlad, на Окно.мк

Поддршка Lazyvlad, на Окно.мк ваквите (ко тебе и мене), што ќе се нафатат конструктивно да критикуваат се малцинство, така да држи се, внимателно со нервите и се’ најдобро! :)
 
П.С. Нека не те обесхрабруваат милионте етикети, навреди, квалификации, ad hominem напади и други искривоколчувања и махинации на тоа што си го рекол, ниту пак Attack of the Clones стратегиите на сузбивање/исмевање на се’ што не се конформира кон уреднициве. Тоа е само нормална реакција на секој (семи)тоталитарен систем - за волја на вистината, ни Окно не врие од љубов, толеранција и разбирање. Затоа, take heart. ;)

...истата дефетистичка и

...истата дефетистичка и парализирачка демагогија... Жал ми е за вас, Lazyvlad (името ви го пишував на латиница - почитувам игри, зборови, имиња, самиот сум склон кон зборовни игри - но прееска кога го ставав коментарот, неколку пати ми беше болдиран целиот текст - багови ли се што ли се во програмот - па го променив на кирилица вашето име; ете, простете за таа грешка). Велам, жал ми е за вас, зашто такви профили се иам изнагледано деценииве наназад, низ Скопје. Они као знаат. Они се као супериорни и дистанцирани. Цинични кон се’. Си седат во своите сопчиња. И дур се млади дури и успеваат да ја залажат околината, дека има нешто тука, некаква посебност, некаква индивидуалност... Ама почнува да гние, се’, неверојатно брзо (Блаже Конески имаше песна, нешто во стилот, „брзо прецутуваат девојките во мојот град“; Горан Стефановски има трогателна кафанска анегдота за таа скопска парализираност, децении, векови: вели Горан, 20 години наназад доаѓа во истото бифе, во Драмски, и среќава еден ист остарен глумец кој при секое среќавање му вели дека кај и да е еве баш ќе ја поставам онаа монодрама што ја сонувавме пред 20 години.)

Тоа ваше мртвило, Lazyvlad, тоа мрзоволие, таа толку добро позната скопска накурченост (безразложна, која произлегува од страв, од несигурност, од незнаење и мрза) - совршено се познати. Дури и тие ужасно изветвени шовинистички и сељачки фори („Политиката е курва господине kolja и вие веќе подолго време се почесто ја посетувате таа госпоѓица, ако веќе си имате работа со курви, користете заштита“) се истиот проклет текст што се повторува со децении, ко во Твајлајт Зона, ко да сме ушлајфани во репетиција. (Башка таа ваша реченица делува, освен вулгарноста, толку глупо, толку надвор од било какво промислување на современоста - Рансиер, на пример, збори дека во современиот свет политиката исчезнува на сметка на културата, станува претстава, инсценација, маневар и спин - што предизвикува, вашата изгубеност и анахроност, исклучиво сожалување.)

Грешите и дека го презирам „народот“ (што и да значи тоа). Напротив, од моите текстови произлегува сериозност и почитување дури и за она што го сметам за најмалигна опасност за иднината на оваа земја, со сите нас комплет во неа (и во иднината и во земјата); моето бавење со ВМРО и со црни Грујо токму значи дека не се премислувам да влезам во канализации и да гацам со чизми низ гомна. ВМРО е заебана тоталитарна закана, но заслужува почит, заслужува бавење со неа. Почит макар како непријател.

Знам кај живеам. Знам кое ми е опкружувањето. И се трудам, без да се откажам од својот интелектуален (естетски, етички, политички...) багаж, да ја сфатам сопствената средина и да ја направам подобра. Ако ништо друго, подобра за такви „изроди“ ко што сум самиот.

Вам, Lazyvlad, ви пожелувам среќа во вашите борби. За вашите „уреднички“ забелешки - ви благодарам, но ви повторувам: светов стана истовремено и бескрајно комплициран и многу едноставен; некои блогови привлекуваат поголемо внимание (дури и експертско, не збориме за „презрениот народ“!) од медиуми опслужувани од стотици луѓе. Целото ваше стратешко, естетско, политичко, најпосле уредничко знаење, Lazyvlad, можете да го направите сосема транспарентно, во вашата работа, на вашиот блог, било каде... Ете, мал совет за крај: да ми испратите некој линк, со вас, за вас, со вашето знаење, да видам навистина како треба и како не треба, надвор од овие лесни и евтини демагогии што ги испраќате, но за кои имам разбирање зашто во вакви заебани времиња, коа секој го штити својот гз, повеќето луѓе просто рефлексно прибегнуваат кон демагогии, општи места и стереотипи, просто како кон некакви нововоспоставени социјални норми...

Драг kolja за моја најголема

Драг kolja за моја најголема жал фазата на супериорни фраерчиња, типчиња што знаат се ...е одамна помината. А штета е. Оти кога и да помислам на тие времиња ме облива чувство на среќа и радост , како некое убаво време да било тоа, а не тмурно и никакво. Тие денови јас и мојата генерација забутани во центарот на светот растевме одвоени од светот со надеж дека можеби работите ќе се оправат догодина. 20 години подоцна јас сум на окно node 4964 и очекувам да читам квалитетни, изджани текстови, а всушност дискутирам политика со уметник, реномиран уредник кој што ете некако последните години решил да се бави со политика, оти <quote> Рансиер, на пример, збори дека во современиот свет политиката исчезнува на сметка на културата, станува претстава, инсценација, маневар и спин - </quote>, демек некој си Рансиер така зборуваше и така е , а ти lazyvlad, си будала ако мислиш да ми кажуваш очигледни работи, оти во секое време можам да го цитирам некој си Рансиер како зборува мудрости. Тоа што ми референцирате некој си личности за да докажете колку моите ставови се заостанати во поглед на културата, политиката и општо устројството на светот и универзумот е исто како кога би се обидел да ви докажам дека постои остров со диносауруси, да ви дадам линк до "Park Jura", а ако вашата рационална личност ви вели дека тоа не е така и не е можно, е па тогаш, жал ми е господине kolja вие сте изгубен и анахрон, кај мене предизвикувате сожалување.
<quote>се истиот проклет текст што се повторува со децении, ко во Твајлајт Зона, ко да сме ушлајфани во репетиција.</quote>
Па да kolja, тукушто изрековте гола вистина, оти ние сме ушлајфани во репетиција. Од светот единствено што имаме прифатено овие 20 години се три мобилни оператори и неколку провајдери на интернет, се друго е таму некаде во деведесетите, ако не и порано.
А кога на тоа ќе го придодадете и фактот дека нашата комплетна опозициона сила во оваа држава е истата структура од тоа време, на Твајлајт зоната не и треба ни наратор, се е јасно. Уште да ни дојде Љубчо, ќе станеме епизода од "LOST" - 5 сезона.
И сега kolja ќе ги чисти канализациите... Во ред. Нека ги чисти, кој друг ни остана?
Човекот е во издавачката дејност неброени години наназад, ќе го биде белким да среди едно онлајн издание што ќе и парира на <quote>ВМРО е заебана тоталитарна закана, но заслужува почит, заслужува бавење со неа.</quote>, оти опозицијата таква каква што ни е, не може да си ги најде чизмите за во канализација, ќе ја повикаме културата на припомош оти нели така зборуваше Рансиер... Проблемот е што колку и да ме наречувате циничен,изгубен, со сељачки фори и шовинист останува горчливиот вкус во уста дека вашите текстови не се доволни за борба против ингениозните популистички потези што ги влече вождот . Оти ако чистите канализации, ќе треба да слегнете во канализацијата. Со вашите дистанцирани, саркастични, трагикомични текстови што ги презентирате овдека комплетно ја промашувате идеата на чистење канализации, повеќе ми личи на чистење прозорци на облакодер, каде малите луѓе се само точки.
А јас сум од редовите на малите луѓе,македонци кои што сакаат да се изгради нешто во нивната земја, убаво им  е кога слушаат спортски достигнувања на нивните сожители и се радуваат на убавото време, вие треба мене да ме убедите дека не сте еден циничен бивш фраер од маало, туку тоа што го говорите навистина држи. Со сликичките кои што ги ставате за жал не успевате.
<quote> Ете, мал совет за крај: да ми испратите некој линк, со вас, за вас, со вашето знаење, да видам навистина како треба и како не треба, надвор од овие лесни и евтини демагогии што ги испраќате, но за кои имам разбирање зашто во вакви заебани времиња, коа секој го штити својот гз, повеќето луѓе просто рефлексно прибегнуваат кон демагогии, општи места и стереотипи, просто како кон некакви нововоспоставени социјални норми...</quote>
Овие лесни и евтини демагогии се се што ви треба да знаете за борбата против (дрн дрн) вождот, оти со токму такви лесни и евтини демагогии(???yeah right) се служи политиката. А ако мислите дека со вашите скапи квази комични, шехерезад и Али Ба текстови ќе направите констурктивен потег кон подобрување на сеопштата состојба на македонскиот народ, како социјално така и културно, тогаш драг преначитан kolja се лажете.
Исто така вашиот совет да ви линкам работи е како крик на мало дете кое што на другото мало дете му вели: "мојот татко ќе го натепа твојот татко оти има карате 9ти дан" , тоа е исто како режисерот да им се лути на гледачите оти не им се допаѓа како го направил крајот и демек "дајте бе копуци да видам како вие ќе го направите " . Get real dude, im not into politics.
Јас програмирам за живеачка (добар избор drupal) , а ако тоа што не пишувам блогови на тема политика ме прави несоодветен да коментирам на оваа медиумско издание, ондак господ нека ни е на помош ако вие сте нашиот спас за излез од канализацијата....
 

ЛЕјзивлад напиша книга

ЛЕјзивлад напиша книга чоек... хахаххахахахахх. Ал што кажа?! Важно ќе те замељуши со дрндање.

неред и гротеска

....и да се вратиме малкуцка...БРАВО АНА!!!

 Читам, и читам, и читам и не

 Читам, и читам, и читам и не ми е јасно што е целта на коментарите?! Некој да ми објаснеше ќе му бев благодарен. Коља не чини? Џабе цитира и чита? За курац не го бива како уредник? Окно е срање? Никој нема во проклетата држава да не спаси од бедотијата, зашто сите с(т)е заникаде? Се ми е мене јасно, ама вас за шајка не ве бива! ....
Тоа ли сакаш да кажеш лејзивлад? Па кажи на кратко и јасно, не го тупи мајку му. Стварно е напорно човек постојано да чита портпаролски обраќања кон госпон Коља и „соросоидите“ и слични глупости. Преку таквото и од Коља и неговите другарчиња кои се опседнати со него. Кој што прави, коментира и на крај секогаш финишира со лекција за историјатот на некој си уредник, и „кад су они деца били“.  
Навистина, повеќе ќе се научи за политика и култура од читање на содржината на шампон за глава, отколку од коментарите на македонските портали.

@anonimec <quote>Тоа ли сакаш

@anonimec <quote>Тоа ли сакаш да кажеш лејзивлад? Па кажи на кратко и јасно, не го тупи мајку му</quote>
Па не беше баш тоа целта на моето обраќање, но поблиску сте од вистината од mario. Ама ете да сумирам и да не должам оти очигледно на денешно време сето обраќање кое што може да го направи човек е преку twitter формат, се друго е "напиша книга", може затоа луѓето во македонија се помалку читаат книги?
Човек како мене , му пречи кога некое издание кое што го бие глас на добар културен гласник во земјата, се излошува и почнува да чисти канализации.
Или окно нека се трансформира во политички гласник и почне да објавува текстови од колумнисти што секојдневно се бават со политика, и ги бива повеќе од квази политичарите како kolja, или нека си го прави тоа што треба да си го прави и ќе почне да објавува салам текстови кои што не се претрупани со "деградацијата, нередот и гротеската". 70% од текстовите на окно се со таква содржина.
Јас не сум против kolja и неговите другарчиња, и искрено сметам дека они се позитивна сила во државата и првичниот коментар беше наменет како пријателска сугестија на некој што сака да го чита ова издание ама што му пречи трендот што се повеќе и повеќе се засилува. Ако не смеам да го изразам моето несогласување, тогаш со истото рационализирање и kolja не би смеел да се побуни против деградацијата и гротеската на грујо... и тогаш сите би биле како од твајлајт зоната на kolja.
@mario ти мора да си од оние сезнајковците што у школо не читаа лектири оти го гледале филмот....

општество

@lazyvlad <quote>Жално е што оние кои што се против "Скопје 2014" многу малку работат на тоа да промовираат конкретни решенија кои што директно одат против сегашниот план. Упорно се тврди дека е невкусно, а како да не сфаќаат дека за да победат во своите барања, сепак треба да го убедат народот, а гротото од народот за жал за сега не може да види контра предлог на она што го нуди сегашната влада и повеќето го следат размислувањето "Абе поарно е да се гради отколку да не се гради" и рационализации од стилот "овие претходните само крадеа, овие барем градат". Јас ги повикувам сите оние кои што се сметаат за способни да направат некаква промена по оваа прашање, да излезат со конкретни решенија и добро формулирани (слично на текстот) причини, зошто не го сакаат проектот 2014 и зошто и обичниот граѓанин, оној не -архитектот, не треба да го подржува проектот. 
--------------
Очигледно не си ја разбрал поентата на противењето или не си доволно информиран. Во нормалните демократски општества, какво што претендираме да станеме, кога владата има желба да се занимава со големи градежни активности и да инвестира во капитални проекти, најчесто се формира широка комисија од експерти (домашни и странски) од разни области, кои по опсежна анализа на проблемите и потребите и по низа јавни стручни дебати, треба да изготват проектна програма. Потоа, за да се добијат најквалитетни проекти се распишува меѓународен конкурс за урбанистичко и архитектонско решение. За да се информира светската стручна јавност се креираа специјална веб страна, конкурсот се објавува и во сите поважни стручни весници и списанија ширум светот, а може да се праќаат и директни покани до познати архитектонски бироа. Откако ќе пристигнат трудовите, треба да бидат оценети транспарентно од експертска комисија (домашни и странски екперти), а по прогласувањето на победничките решенија треба сите трудови да бидат изложени на увид на јавноста, која ќе има реална подлога да дебатира околу повеќе различни предлози .
Кај нас ситуацијата е обратна. Нарачателот – владата има потреба од верски објекти или објекти за државни институции, се обраќаат до фирмата миленик, која неколку години по ред под диктат на владата или општина центар ги изготвуваат измените на урбанистичките планови. Фирмата миленик, поставува градежни маркици за триумфални порти, колонади, споменици, државни институции, се што ќе посака нарачателот на потполно погрешни места. Измените на планот се носат по скратена постапка (вон законски), тивко, и надвор од фокусот на јавноста. Јавните анкети за измените на планот се прават  во забутани простории, во август- кога сите се на одмор или за време на новогодишните празници, за да се избегнат сите можни реакции на стручната јавност и граѓаните. Малиот број  архитекти или граѓани кои укажуваат на проблемите, се игнорираат или се етикетираат како опозициски. И така на мала врата се усвојуваат урбанистички измени кои се толку големи што можат целосно да го разобличат градот.
По само неколку недели од усвојување на измените од планот се појавува скапа 3Д анимација со веќе готови објекти/фасади, како што си ги замислил нарачателот. Потоа се распишуваат конкурси за ново-предвидените објекти,барокни катни гаражи и сл.(колку да изгледа дека постапката е фер),  а нарачателот на архитектите им дава урнек од фасада- или писмено упатсвто за тоа како треба да изгледа објектот, во спротивно ќе биде дисквалификуван.
Архитектите и граѓаните што се противат на ваквото самоволие на владата  и кои бараат фер,  јавни и транспарентни меѓународни конкурси, без диктати,  за да се дојде до најдобро можно решение за градот, се игнорираат или се прогласени за предавници, антидржавни елементи, наркомани, соросоиди, богохуљи, СДСМовци, комуњари и сл. На граѓанските протести од разбирливи причини се појавуваат членовите на очајната СДСМ, а тоа е доволен знак за кутрото поларизирано општество да ги прогласи протестите за невалидни- пошо таму биле Петко и Станко од СДСМ. Архитектонскиот факултет си молчи – професорите се уплашени дека ќе ги загубат работните места или пак дел од нив биле инволвирани во матниот процес. И на крај се појавуваат вакви коментари како твојот, што бараат од архитектите кои што се противат на Скопје 2014, да си изработат свое предлог решение (можеби уште едно филмче од 150 илјади еура)  за да му го покажат на народот, па народот да процени кој филм му се  допаѓа повеќе ?!? Значи народот наш (експерт за се) има потреба да види повеќе решенија, ама за жал таа можност му ја ускрати владата која „барем нешто гради“. Ти не си тој кој треба да ги повикуваш способните да излезат со конкретни решенија. Тоа требаше да го направи владата (ако имаше искрени намери за решавање на проблемите на граѓаните и градот) со распишување на меѓународен урбанистички конкурс на кој сите ќе имаа рамноправна можност да ги покажат своите идеи. На крајот, просторниот развој на градот со целокупната инфраструктура која е најбитна а запоставена во проектот Скопје 2014, не смее да се сведе на избор помеѓу два филма- архитектурата не е само сликичка/фасада, а урбанизмот не значи окупација на празните јавни простори како што сакаат да го прикажат од владата, туку прилично студиозен и комплексен процес, со кој треба да се занимаваат професионалци, а не политичари.

lazyvlad, најпрвин, редно

lazyvlad, најпрвин, редно време е да увидиш дека порталот не поддржува html кодови какви што се обидуваш да користиш за цитирање. Неисе, важното, велиш: 
„Ако не смеам да го изразам моето несогласување, тогаш со истото рационализирање и kolja не би смеел да се побуни против деградацијата и гротеската на грујо... и тогаш сите би биле како од твајлајт зоната на kolja.“
Две работи: 
1. повторуваш ист став по трет пат, и џабе е и по трет пат да се обиде некој да ти долови (ко што Коља се обиде на два пати) дека праиш глупи, и недодржани паралели. Другарче, Груевски троши пари од твој буџет (претпоставувам плаќаш данок), како што троши  пари и од Коља, и секој граѓанин на РМ. Да се „противиш против гротеската на Грујо, без притоа да понудиш „проект“ како што ти велиш, е демократска обврска не само право или „смеење“. Додека, да се противиш против ОКно и начинот на пишување на Коља и „другарчињата“ е само право на мислење - но не и обврска. И во овој дел ти си збунет, наполно. Прво, укажување и позивна критика не побарува 3 страници плукање и квази-анализа на личност (колку и да се обидуваш да докажеш дека си имал друга намера-и да си имал, не си успешен во тоа). И, поважо: доколку тебе Окно и авторите на окно не ти се допаѓаат, ти можеш слободно да не го читаш. Ако болницата во која се пораѓа жена ми е во услови кои најверојатно појќе ќе ја убијат, отколку што ќе и помогнат, зашто некој моите пари ги фрла на споменици наместо во основни инсфрастурктурни потреби, јас не можам да најдам друга болница! Оттука, обврска ми е и мене, и на секој друг граѓанин на МК (посебно оние со пристап до јавните говорници) да го искаже револтот и несогласувањето со глупостите на властите. Како може да не ти биде јасна разликата, навистина не ми е јасно. 
И второ: На овој портал имаш минимум 5-6 македонски автори/колумнисти. На овој портал се преведени уште минимум 50 различни автори, од бројни западни и балкански медии. Да го сведеш на „квази политичарите како Коља“ е прво и основно да покажеш дека не правиш разлика помеѓу политичар, аналитичар, и  колумнист, и второ и уште посимптоматично покажуваш доза на фрустрација поврзана со една личност, а не со медиумот. Окно не е Коља, барем ајс не го доживувам така, иако тој е уредник (два текста од него не сум прочитал, а секој ден го посетувам во последните 3-4 месеци и читам по минимум 2-3).
Од овие причини се јалови твоите коментари долги по 3-4 страници. Не зашто не сакаме да читаме, туку зашто има многу други важни книги кои чекаат на читање, па мачно ни е од дефетистички коментари кои наликуваат на пропагандни памфлети од исфрустрираните подруми. Прости вака, ама ете, ако јас не смеам тоа да ти го кажам, тогаш и ти не смееш окно да го напапаѓаш (ух, па и грдо ли прозвучев во обид да ја следам твојата логика).секое добро 
 

Најрпвин, сосема очигледно е

Најрпвин, сосема очигледно е дека порталот не подржува такви тагови, но сепак и покрај тоа, јас настојувам да ги користам, бидејќи текстот го читаат свесни луѓе како вас (?) господине mario и се надевам ќе го разберат мојот обид да претставам квотација без разлика што истата не ја подржува сајтот. Да ми замерите за тоа е исто како да ми замерите кога би пишувал на портал кој што не подржува кирилица , на латиница. Во тој случај сигурно вашата ароганција би си дозволила да напише "redno e da vidite oti tuka nema kirilica, pa prestanete da pisuvate". Непотребна употреба на бајти, вашата замерка, а и мојот одговор. Како и да е...
Понатаму, иако напишав 3 страни долг досаден текст, вие се потрудивте мислата што на крајот ја напишав да ја соголите од секое значење и да си ја протумачите на ваш вулгарен начин. Точно е дека квантитативно односот грујо - окно(еве ќе престанам да го поистоветувам окно со kolja) и односот окно - lazyvlad не се на исто рамниште и дека последиците од постапките на грујо се можеби (акцент на можеби) поголеми од последиците на постапките на окно, но сепак, квалитативно за жал имаат исто значење.
Зошто?
Она што еден медиум како окно треба да придонесе во државата е (се надевам тоа е определба и на уредувачите на медиумот) унапредување на културата, промовирање на пишаниот збор и воопшто експанзија на мислата на своите читатели. Имајќи предвид дека такви изданија во нашава земјичка се се поретки, ако воошто некогаш се биле чести, оние што останале како дотичниот окно, еден обичен читател кој што ги негува истите цели, се чувствува загрижено и погодено ако она што тој го смета за една од позитивните сили во неговата, инаку  сиромашна земја со такви сили, почнува да се деградира и губи во сопствениот обид да се преструктуира во една поразлична (квалитативно, а можеби и квантитативно) сила. И ако една од последните институции што треба наводно да се бави со култура почне 80% од своето време да го фокусира на политика, колку и да и се добри намерите на таа институција/медиум, погубни се за нас.
Добар пример дадовте со болницата и смртта на родилките, оти точно таква е сликата на културата во Р.Македонија. И ако некој го убива еден од последните бедеми на културата во Македонија оти решил да си игра на политика,  ќе си напишам коментар на страните на тој медиум. Квалитативно се работи за иста работа, сакале вие тоа да признаете или не. А вашето решение да не го читате, ако не ви се допаѓа е исто како јас да ви кажам не ја носете жена ви на пораѓање??!?!?
Премногу ја релативизирате потребата за пишаниот збор, очигледно не и давате доволно значење и вам ви е се исто ако постои окно или не постои. Како не можете да видите оти тие процеси (грујо-народот) (окно и сл. -народот) се исти, воопшто не ми е јасно...двата процеси се дел од еден исти колач.Ама ок е, а зошто и да го видите тоа, вам ви е гледан филмот....
Ако на сеопштата деградација во државата, културните институции, како окно, решиле да одговорат со "чистење канализации", па тогаш, нека чистат канализации, јас лично сум за да си го задржат интегритетот и воошто да не си играт на политика, ама очигледно некој структури внатре во окно имаат други планови, па затоа кога веќе е така, а така е, нека го прават тоа.
Тоа што можеби чистењето канализации ќе биде многу погубно за оној сегмент од општеството кое што тие треба да го претставуваат и кон кое што нивните напори треба да бидат насочени, тоа не е битно , "СЕКОГАШ МОЖЕ ДА НЕ ГИ ЧИТАМЕ??!!!". Па и нормално е Грујо да гради гротески во државата, овие 20 години не се деградираше само економскиот аспект на државата, се деградираше (и многу повеќе отколку што некој би очекувал кога би предвидувал) и културниот аспект на државата, а определбата уредниците на окно се почесто да се бават со политика отколку со култура уште повеќе помага во тој процес. 
<quote>да се „противиш против гротеската на Грујо, без притоа да понудиш „проект“ како што ти велиш, е демократска обврска не само право или „смеење“</quote>  (ете ги квотациите пак??!)
Да се противиш е право и смеење, нека е дури и демократска обрска (иако би дискутирал на таа тема ама во друга прилика) и тоа е се во ред, и никогаш не реков дека не треба да се побуни.
Ама ако 70% од текстовите во моментот на окно се со таа тематика, тогаш противењето очигледно сакаш да го однесеш на едно ново ниво, ајде да го наречеме отворена борба, и мојот првичен коментар "маскиран во фасада на конструктивност", (rofl) , беше обид да му предочам на господинот kolja оти преку к* ми е од неговите сликички и бладања на таа тема и најконструктивно да му предложам или да го направат окно едно обично електронско издание на шпиц , или нека престанат да си играт на политика!
<quote>Прости вака, ама ете, ако јас не смеам тоа да ти го кажам, тогаш и ти не смееш окно да го напапаѓаш (ух, па и грдо ли прозвучев во обид да ја следам твојата логика)</quote>
Ќе ми простиш ама никогаш не реков дека не смееш тоа да ми го кажеш , и ако имаше нешто грдо во таа реченица беше твојот обид да звучиш хумористично, а по мојата логика имаш секакво право да ми го кажеш тоа што си го мислиш.
Поздрав.

Слични содржини

Општество / Активизам / Свет

ОкоБоли главаВицФото